Anasayfaya dön
Sosyal Medya
KVKK

KVKK Sözleşmesi

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Biz
Dumlu 25 Otomotiv Tur. İnşaat Tic. Ltd. Şti.(“otelineode.com” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda KVKK’da, KVKK’ya bağlı yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bağlayıcı nitelikteki kararlarında ve sair mevzuatta belirtilmiş olan teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşbu metin ile, veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve böylelikle, https://www.otelineode.com aracılığıyla erişilen, OTELİNEODE.COM yönetimindeki diğer tüm internet siteleri (“İnternet Sitesi”) üzerinden gerçekleştirdiğiniz faaliyetler özelinde işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında siz ziyaretçilerimizi detaylıca bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

OTELİNEODE.COM olarak, İnternet Sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini, tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla; İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeniz, İnternet sitesi içerisinde bulunan çerezler, İnternet Sitesi’nde ‘Bize Ulaşın’ sekmesi içerisinde yer alan ‘İletişim Formu’nu doldurmanız, İnternet Sitesi’nde yer alan formları doldurmanız, İnternet Sitesi içerisindeki ‘Kayıt Ol’ ve ‘Kullanıcı Girişi’ ile sistemde belirtilen bilgileri doldurarak giriş sağlamanız aracılığıyla toplamaktayız.

VERİLERİNİZ, VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda açıklanan toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ:

VERİ TİPLERİ
Kimlik Verisi Ad-Soyad, (5.000 TL ve üzeri harcamalarınız için) T.C. kimlik numarası, Pasaport Numarası, Doğum Tarihi İletişim Verisi E-posta adresi, Telefon numarası, Adres bilgisi, Fatura adresi Müşteri İşlem Verisi İçerik aramasına ilişkin bilgi, Elektronik ticari ileti gönderimine ilişkin verilen hukuki onay, Talep ve şikayet bilgisi, Verilmiş olunan hukuki onaylar İşlem Güvenliği Verisi İnternet sitesi; ziyaretinize ilişkin bağlantı/giriş-çıkış tarih (log kaydı) ve saat bilgisi, IP adresi, Kullanıcı adı ve parola bilgisi Pazarlama Verisi Kullanılan çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler Diğer Bilgiler Konu başlığı, Mesaj içeriği bilgisi Ödeme seçenekleri” içerisinden “Banka-Kredi Kartı” bölümünü tercih etmeniz halinde Müşteri işlem verisi kategorisinde değerlendirilen kart üzerindeki ad-soyad, kart numarası, kart tipi, kartın son kullanma tarihi, kartın CVV numarası bilgileriniz; veri sorumlusu olarak OTELİNEODE.COM tarafından işlenmemekte olup ilgili bilgileriniz, ödeme işleminizin tamamlanması ve aramızdaki hizmet ilişkisi gereği anlaşmalı olduğumuz kuruluşlar tarafından işlenecektir. İlgili tabloda yer alan kişisel verileriniz; İş süreçlerinin ve sunduğumuz hizmetin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, Müşteri veya ziyaretçi ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, İnternet Sitesi üyelik sisteminde isim, soy isim ve e-posta adresiniz ile ayırt edilebilirliğinizin sağlanması,

Üyeliğinizin tamamlanabilmesi ve üyeliğinizin güvenliğinin sağlanabilmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında isim ve soy isminizle ayırt edilebilmeniz, Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, sorduğunuz soru başlığı üzerinden sınıflandırarak cevap verilebilmesi, Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgileriniz özelinde iç araştırmalarımızı gerçekleştirerek talebinize en uygun şekilde geri dönüş yapılabilmesi, Şirket ile aranızda gerekli sözleşmelerin kurulabilmesi, Yaptığınız alışverişin 5.000 TL ve üzeri olması halinde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Satın aldığınız ürünün teslimatı ile ilgili bildirimlerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, Satın aldığınız ürünün ulaştırılacağı adresin tespit edilmesi ve ürünün size ulaştırılması, Mali yükümlülüklerimiz uyarınca düzenlediğimiz e-fatura, e-arşiv içerisinde adresinizin gösterilebilmesi, Satış sözleşmesi kapsamında ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi, Başvuru sonuçlarının adaylara çeşitli iletişim yolları ile iletilebilmesi, Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Şuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi, Vermiş olduğu hukuki onaylara yönelik, Şirket’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve onay kayıtlarının hukuka uygun şekilde saklanabilmesi, Onay vermeniz halinde tarafınıza sunduğumuz hizmete ilişkin reklam ve tanıtım içeriklerinin gönderilebilmesi, Pazarlama analiz çalışmalarının ve stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, İnternet sitesi’nin daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması, OTELİNEODE.COM tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım şekliniz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanması, Hizmet sunduğumuz faaliyet alanlarına ilişkin güncel makale, haber ve bültenlerden haberdar olabilmeniz, Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapılabilmesi, Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, amaçlarıyla işlenmekte olup KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; ilgili sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi; OTELİNEODE.COM’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla OTELİNEODE.COM’un meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak OTELİNEODE.COM tarafından toplanmaktadır.

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz;
a.Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle; i.Gerekli sözleşme ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek adına ortaklaşa çalıştığımız veya hizmet aldığımız alt acentelere, otellere, is ortaklarımıza ve bankaya,
b.İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlara, denetçilere, vergi danışmanları ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere,
c.Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmi kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
ç.Taleplerinizin yerine getirilmesi adına; tarafınızca yetki verilmiş vekil ve temsilcilerinize KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilmektedir.

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla OTELİNEODE.COM sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

4.İLETİŞİM BİLGİLERİ


Dumlu 25 Otomotiv Tur. İnşaat Tic. Ltd. Şti.  veya OTELİNEODE Tel : +90 850 707 06 25 Mersis No: [0055215324300001]
 
İletişim Linki: [email protected] Adres:
100. Yıl Mah. Veysel Karani Cad. Automall A BL. No:15A İç Kapı No:1 B Bağcılar - İstanbul

En Uygun Fiyat Garantisi

Seçili otellerde en uygun fiyat garantisi geçerlidir. En uygun fiyat garantisi ile yaptığınız rezervasyonlar en düşük fiyat garantisi altındadır. Aynı şartlarda daha düşük bir fiyatla karşılaşırsanız, aynı gün içinde bizimle iletişime geçerek en iyi fiyat garantisinden yararlanabilirsiniz.

Güvenli Alışveriş

Bilgi güvenliğiniz için sunucularımız SSL sertifikalıdır. Ayrıca gelişmiş ve güvenilir yazılım altyapımız sizlere %100 güvenli alışveriş imkanı sunuyor.

İptal Garantisi

Yaptığınız rezervasyonlar rezervasyon tarihine 15 gün kalaya kadar iptal imkanınız bulunmakta. Ek rezervasyon iptal paketi ile bunu 3 gün kalaya kadar çekebilirsiniz.